Prečo zelené strechy?

Ak uvažujete nad realizáciou vegetačnej / zelenej strechy prečítajte si náš krátky súhrn informácií. Veríme, že vám odpovieme na niektoré z vašich otázok a prispejeme k tomu, aby sa vegetačná strecha u vás zrealizoavala...

Z hľadiska dôsledkov zmeny klímy je jednou z možností ako ochladiť okolité prostredie realizácia vegetačných striech na objektov domov a budov. Vegetačná strecha má zároveň schopnosť pohlcovať atmosférický CO2.

Pri zelených strechách oceníte ich schopnosť ochladzovať budovy v teplých klimatických podmienkach a v chladných naopak prispievajú k akumulácii tepla. Okrem toho vegetačné strechy

 • prispievajú k dlhšej životnosti stavebných objektov,
 • zabraňujú extrémnu kolísaniu teplôt na streche
 • vplývajú na zlepšenie kvality ovzdušia,
 • podporu biodiverzity,
 • prispievajú k zadržiavaniu zrážkovej vody,
 • znižujú energetické náklady , zlepšujú kvalitu obytného prostredia
 • zvyšujú estetiku prostredia.

Zazeleniť je možné všetky typy plochých striech a šikmé strechy je možné zazeleniť až do sklonu 60 °.

Najčastejšie sa v praxi stretávame s extenzívnou a intenzívnou zelenou strechou. Pri návrhu strešnej záhrady je potrebné spolupracovať so statikom, záhradným architektom a špecialistom na strešné substráty.

 

Extenzívna zeleň

Intenzívna zeleň

Plošná hmotnosť v plne nasýtenom stave

60 – 300 kg / m2

300 kg / m2 a viac

Pochôdznosť strechy

spravidla nie

áno

Automatická závlaha

nie

áno

Strechy

ploché aj šikmé

ploché

Filtračná vrstva

geotextília 100 -200 g/m3

Geotextília s plošnou hmotnosťou ˃ 300 g/m3

Typ vegetácie (min. hrúbka vegetačnej vrstvy)

Machy, rozchodníky, trávy, byliny (4-20 cm)

Trávnik, nízke trvalky (15 cm)

Stredne vysoké trvalky a nízke kry (20 cm)

Vysoké trvalky a kry (25 cm)

Veľké kry a malé stromy (60 cm)

Stredné stromy (100 cm)

Vysoké stromy (150 cm)

Poznámka

Druhy schopné dlhodobo znášať extrémne podmienky – hlavne dlhotrvajúce sucho, ale aj krátkodobé zamokrenie. Vhodné sú rastliny odolné voči vetru, dobre regenerujúce, schopné plošného rozrastania, rastliny vyžadujúce minimálnu starostlivosť (tučnolisté, suchomilné, skalničky, atď.) Pri hornej hranici substrátu (20 cm) je možné zvoliť aj veľmi nízke a nenáročné kry.

Výsadba náročná na skladbu vrstiev. Možnosti voľby druhov sú takmer neobmedzené. Jediným limitujúcim faktorom je výška drevín a hĺbka ich koreňového systému (hlboko koreniace dreviny a dreviny s výškou nad 10 m sú pre výsadbu na strechách nevhodné).

 

Vzhľadom na to, že sa vegetačná strecha skladá z viacerých vrstiev, návrh jej skladby závisí od mnohých faktorov (funkcia, ktorú od strechy očakávame, charakter ostatných vrtiev, sklon strechy, klimatické podmienky, technológia realizácie, atď. ). Vo všeobecnosti možno vrstvy na zelenej streche rozdeliť na vegetačné súvrstvie strešného plášťa:

 • Skladba vegetačného súvrstvia smerom z exteriéru do interiéru: vegetácia, mulčovacia vrstva, substrát, hydroakumulačná vrstva, filtračná / separačná vrstva, drenážna vrstva.
 • Skladba súvrstvia strešného plášťa klasickej jednopášťovej stechy: ochranná vrstva hydroizolácie, hydroizolačná vrstva odolná voči prerastaniu koreňov rastlín, tepelná izolácia, parozábrana, spádová vrstva, nosná konštrukcia.

Uvedené poradie vrstiev má len odporúčací charakter, môže byť odlišné. Niektoré vrstvy môžu spĺňať aj viac funkcií, alebo môžu byť vzľadom na typ strechy vynechané, napr. drenážna vrstva pri strechách s vysokým sklonom. Životnosť hydroizolácie musí byť dlhá, aby sa predišlo opravám, ktoré by boli nákladné a komplikované.

Spôsoby zazelenenia:

 • Osivom (trávy, byliny)
 • Výhonkami, odrezkami (sukulenty, machy, nízke trvalky)
 • Vegetačnými rohožami / kobercami (kobercové trávniky, predpestované rohože sukulentných rastlín a nízkych trvaliek)
 • Výsadbou (trvalky, cibuľoviny, traviny, dreviny).

Starostlivosť a údržba

Pri všetkých typoch vegetačných striech je potrebné počítať so závlahou, hnojením , pletím, odstraňovaním odumretého rastlinného materiálu a s náhradou odumretých rastlín.

Výhody

Nevýhody

Tepelná izolácia strechy Riziko zatekania vody či narušenia vrstiev strechy koreňovým systémom
Prispievanie k dlhšej životnosti stavebných objektov Nárast ceny odvíjajúcej sa od druhov použitých rastlín a materiálov.
Zabraňovanie extrémnemu kolísaniu teplôt
Ochrana materiálov strechy pred pôsobením UV a IR žiarenia, ozónu, priemyselnými odpadovými plynmi a pred mechanickým poškodením
Protipožiarne opatrenie
Zlepšovanie akustických vlastností striech
Znižovanie zaťaženia kanalizačnej siete
Znižovanie zaťaženia čistiarní odpadových vôd
Znižovanie rizika záplav
Znižovanie prašnosti prostredia, ovplyvňovanie počtu hodín slnečného svitu a výskytu hmiel
Ovplyvňovanie prirodzeného kolobehu vody
Filtrovanie zrážkovej vody a regulovanie jej teploty
Ochladzovanie a zvlhčovanie vzduchu
Prispievanie k produkcii kyslíka a spotrebe CO2
Rozširovanie životného priestoru pre vtáky, hmyz, mikoorganizmy, atď.
Znižovanie teplotných výkyvov spôsobujúcich vírenie prachových častíc
Znižovanie teploty obcí a miest
Prispievanie k optickému zapojeniu budovy do priestoru
Poskytovanie priestoru pre relaxáciu (parky, ihriská, športové areály na strechách)
Poskytovanie priestoru na pestovanie zeleniny
Obmedzenie stresu, depresií, zvyšovanie výkonnosti, zlepšenie koncentrácie ľudí, atď.

 

Zdroj: Slovenská agentúra ŽP

Pre viac informácií nás kontaktujte: info@hemis.sk

Related Posts

0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *